ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

     Az adatkezelési tájékoztató célja

 

Az  Adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

    Adatkezelő

 

Cégnév: Kirsch és Társa Sporteseményszervező és Kereskedelmi Kft.

Rövidített Név: Kirsch és Tsa Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-696458
Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 12644683-2-43

Székhely: 1117 Budapest, Nádorliget u 5/b

Értesítési cím: 1117 Budapest, Nádorliget u 5/b
Weboldal megnevezése, címe: https://www.supzone.hu                
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.supzone.hu/infos/privacy.html    

Telefon: +36 70 380-3501
E-mail: info@supzone.hu

Képviseli: Kirsch György

 

    Fogalom meghatározások

 

a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

    •     adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

    •     az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

    •     adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

    •     címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

    •     harmadik fél:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

    •     adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

    •     nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

         adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

    Az Adatkezelés irányelvei

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

    •  A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

•     A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

• A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

• A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

• A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

• A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

    Adatkezelési információk

 

• Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

• Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

• Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

• Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

• Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

• Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

• Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

• Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

• Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

• Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

• Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

    Az Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet-továbbiakban:GDPR).

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

• 2013.évi tv. Polgári Törvénykönyvről (Ptk).

• A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

• A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

2005. évi CXXXIII. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (a továbbiakban: Szvtv),

2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.)

 

    Megrendelés leadása

 

•    Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

•    A adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

•    Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

•    Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás
visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor
visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

•    Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási
e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

•    Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

•    Az adatok tárolási módja: elektronikus.

•    A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
        Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás.

Rendelt termék adatai: A termék azonosítása.

Regisztráció időpontja: Technikai információs művelet.

IP cím: Technikai információs művelet.

•    A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

•    Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen ,e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

    Számlakiállítás

 

•    Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.

•    Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés. Az adatkezelés jogalapja az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

•    Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

•    Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés jogszabályi előírás számviteli tv alapján, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

•    Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

•    Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

•    Az adatok tárolási módja: elektronikus.

•    A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

        Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás.

Adószám adóazonosító: A vevő azonosítása.

Számlaadatok: A számla azonosítása.

Számlakiállítás időpontja: Technikai információs művelet.

•    A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

• Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai  kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

    Hírlevél küldés

 

• A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

•Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

• Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

• Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

• Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.

• Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási  e-mail címre küldött levélben.

• Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az     adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

• Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

• Az adatok tárolási módja: elektronikus.
• Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

        Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.
Feliratkozás időpontja: Technikai információs művelet.

IP cím: Technikai információs művelet.

• Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e- mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím - ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

 

    Kapcsolatfelvétel telefonon, emailben, üzenetben

 

• Az Adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és ügyintézési tevékenység lebonyolítása, az érintettek kérelmének kezelése, illetve szavatossági/jótállási igények, panaszok kezelése.

• Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

• Az adatkezelés időtartama az ügyintézésig tart illetve az Adatkezelés hozzájárulás

visszavonásáig. Az email beérkezésétől vagy ha amiatt az Adatkezelő intézkedést foganatosít, úgy az abban foglaltak teljesítésétől számított 3 évig.

•    Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

        Kezelt Adatok köre

Név, telefonszám, email cím, üzenet tartalma. Vevő reklamáció esetén panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, esetleges benyújtott dokumentumok jegyzéke.

 

    Sütik (COOKIE-K)

 

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.
A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

    •    Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

    •    Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

    •    Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

    •    Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

    •    A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

    •    Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

    •    Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

    Közösségi oldalak

 

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, mint Facebook, Instagram, You Tube. A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

    •    A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blog bejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenő falak, e-mail üzenetek, stb.

    •    A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

    •    Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

    •    Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

    •    Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

    •    Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

    •    Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

    •    Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

    •    Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

    •    Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 

    Online és Offline nyereményjátékok

 

• Az Adatkezelés célja az Adatkezelő Facebook vagy instagram oldalán nyereményjátékon való részvétel, a nyertesek sorsolása, értesítése a nyertesek részére a nyeremény át- adása, nyertes nevének és a lakcíme helységnevének nyilvánosságra hozatala, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás. A nyertes anyja neve és születési dátuma esetén az adatkezelés célja az érintett azonosítása a hozzájáruló nyilatkozatban.

• A kezelt személyes adatok típusa: közösségi média azonosító, név, facebook vagy instagram profillal való játékban részvétel esetén profilkép és más, a felhasználó által ön- kéntesen megadott nyilvános adatok, e-mail cím, telefonszám (nyeremény átadásának a lebonyolítása céljából és időtartamáig)

• Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

• A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

• Az Adatkezelés időtartama: számviteli törvények rendelkezései alapján, a nem nyertesek adatait sorsolás után törlésre kerülnek.

 

    Google Analytics

 

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét.

A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek.

A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.
Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/priva cy/google_privacy_policy_hu.pdf

 

    Adatfeldolgozók

 

Tárhelyszolgáltató


Név / cégnév: 23VNet Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. Telefon: +36 1 450-1222
E-mail: info@net23.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

    •    A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

    •    Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

    •    A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

    •    Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: az adatkezelés a weboldal
működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

• Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

Futárszolgálat

 

    •    Név / cégnév: ASAP Hungária Kft/ GLS Futárszolgálat

    •    Székhely: 1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

    •    Telefon: +36 29 88 67 00, +36 20 890 0660

    •    E-mail: info@gls-hungary.com

Az Ön által megadott adatokat a futárszolgálat által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

    •    A tevékenység megnevezése: futárszolgálat.

    •    Az adatkezelés célja: a csomag szállítás működésének biztosítása.

    •    A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

    •    Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: az adatkezelés a kézbesítés végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhely szolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint.

    • Az érintett személy szükség esetén a tárhely szolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

• Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

Online Fizetés

 

CIB Bank felületére irányítja a vásárlót.

Az Adatkezelő oldalán bevitt adatokat az alábbiakban megnevezett pénzügyi szolgáltatók dolgozzák fel, az ő szervereiken tárolódnak a biztonságos fizetéshez kapcsolódó adatok (bankkártyaszám, lejárati dátum, bankkártyatulajdonos, biztonsági kód, PayPal-fiók esetén annak regisztrációs adatai) és a tranzakció azonosítója, az Adatkezelő részére bankkártyás fizetés esetén a Saferpay Secure Card Data (SCD) szolgáltatás révén kizárólag a tranzakció azonosítója kerül továbbításra.

    •    Név / cégnév: CIB Bank

    •    Fiók: 1117 Budapest, Tétényi út 63.

    •    Telefon: +36 1 4 242 242, +36 70 718 6877

    •    E-mail: cib@cib.hu, ebank@cib.hu

•Az adatkezelés jogalapja: megrendelés teljesítése

•Az adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, (vételár megfizetésének igazolása).

•Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Az Adatkezelő részére az Ön bankkártyájának száma nem kerül továbbításra, csak a fizetés megtörténte és a tranzakció azonosítója.

•Az adatkezelés időtartama: vásárlástól számított 8 év a számvitelről szóló tv. alapján.

 

Számlázóprogram

 

Számlakiállítás a számlázz.hu használatával történik.

• Az adatkezelő megnevezése: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

• Az adatkezelő levelezési címe: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

• Az adatkezelő elérhetősége: info@szamlazz.hu

A szamlazz.hu oldalt működtető KBOSS.hu Kft. a rá irányadó jogszabályoknak, a vele létrejött megállapodás és az Adatkezelő utasításainak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 

    Az Adatkezeléssel kapcsolatos Jogok

 

• A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

•A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e- mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

• A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

• A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

• A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

•Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: https://naih.hu

 

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célok tekintetében érintett által megadott minden adatért csak és kizárólag az érintett felel, így amennyiben az adat hibás vagy téves vagy az érintett harmadik személy bármilyen személyes adatát vagy egyéb információját tartalmazná, úgy az ebből eredő felelősséget az Adatkezelő kizárja. Amennyiben az érintett nem a saját személyes adatait adja meg, úgy köteles az erre megfelelő hozzájárulással rendelkezni.

 

Az Adatkezelő jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében az adatokat harmadik személy jogi képviselőnek, tanácsadónak átadhatja ezen feladatok ellátása végett.

 

Továbbá az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése során az érintett személyes adatait ilyen irányú felhívás esetén hatóság, bíróság részére továbbíthatja.

A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalói, akik kötelesek a tudomásukra jutott érintettekhez kapcsolódó személyes adatokat titokban tartani és azt bizalmasan kezelni.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására Adatkezelő külön hozzájárulás nélkül jogosult. A módosult Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató eredeti helyén teszi közzé.

 

2022.03.15.